01
08
०७
06
05
04
03
02

भाजीपाला बांधण्याचे यंत्र